Nồi dưỡng sinh vành tròn 2.2 L + nắp núm liền (bếp từ) – HealthyCook – Xanh rêu

916,300 

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 2.2L (NỒI TỪ)( Mã số: 062280464T)
Nồi dưỡng sinh vành tròn 2.2 L + nắp núm liền (bếp từ) – HealthyCook – Xanh rêu

916,300